914-908-6757 anthony@vernalaw.com

Anthony M. Verna III, Esq.

Verna Law, P.C.

80 Theodore Fremd Dr.

Rye, NY 10580

914-908-6757

anthony@vernalaw.com